Tájékoztatás a PMT Ügyfél-átvilágítás elvégzéséről jogi személyek részére

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény meghatározott ügyfél-átvilágítási és bejelentési eljárás elvégzésére kötelezi az Ügyvédet, amennyiben ingatlan közvetítői tevékenységet végez, vagy ha pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi, illetve a következő jogügyletek előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben végez ügyvédi tevékenységet:

 • gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő vagyonrész (részesedés) tulajdonának átruházása,
 • ingatlan tulajdonának átruházása
 • gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása, működtetése, megszűnése,
 • bizalmi vagyonkezelési szerződés vagy bizalmi vagyonkezelés létesítésére irányuló egyoldalú jognyilatkozat,
 • ingó vagyonelem, különösen pénzeszköz, pénzügyi eszköz ellenérték nélkül történő átruházása. Az Ügyvéd ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettsége az ügyfelével szerződő személyre és képviselőjére is kiterjed.

Az ügyfél-azonosítás során az Ügyvéd az alábbi adatokat köteles feljegyezni:

 • nevét, rövidített nevét,
 • székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címét,
 • főtevékenységét,
 • képviseletére jogosultak nevét és beosztását,
 • ha ilyennel rendelkezik – kézbesítési megbízottjának adatait,
 • cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát,
 • adószámát

Az ügyfél-azonosítás során az Ügyvéd az alábbi okiratok bemutatását köteles megkövetelni:

 • a céget a cégbíróság nyilvántartásba vette, vagy a cég a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése megtörtént vagy az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételre került,
 • előző alpontba nem tartozó belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,
 • külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
 • bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem bírósághoz vagy hatósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő okiratát.

Ha jogszabály más adat rögzítését is megkívánja, akkor más adat is bekérhető.

Az Ügyvéd a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a bemutatott okiratról – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából – másolatot készíthet. A másolatkészítéssel egyenértékű a törvény alapján adatigénylésre jogosult nyilvántartásban történő keresés eredményének elmentése vagy kinyomtatása is.

A megbízás fennállása alatt az Ügyfél, annak meghatalmazottja, az Ügyvédi Irodánál eljáró rendelkezésre jogosult, továbbá az Ügyvédi Irodánál eljáró képviselő köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül értesíteni az Ügyvédi Irodát az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról.