PAPP ANNA KATALIN ÜGYVÉDI IRODA ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

(a továbbiakban: „Tájékoztató”) Hatályos: 2020. november 1.

1. Az Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

 A Papp Anna Katalin Ügyvédi Iroda (székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 15. fszt. 1.,  nyilvántartási  szám:  4457,  a  továbbiakban:  „Ügyvédi  Iroda”  vagy  „Adatkezelő”)  a megbízói,  szerződéses  partnerei,  továbbá  a  megbízó  által  rendelkezésére  bocsátott  és nyilvános  adatbázisokban  elérhető  személyes  adatok  tekintetében – összhangban  az Általános  Adatvédelmi  Rendelettel  és  az  Infotv.-el  –  adatkezelőnek  (továbbiakban: „Adatkezelő”) minősül.

Az   Ügyvédi   Irodában – összhangban az Általános Adatvédelmi Rendelet bevezető rendelkezései (preambulum)   között   rögzített   (91)   bekezdés   záró   fordulatával – adatvédelmi  tisztviselő  nem  kerül  kinevezésre,  ugyanakkor  az  Ügyvédi  Iroda vezetője adatvédelmi  szakjogász,  akinek  fő  feladatai  közé  tartozik  az,  hogy  a  személyes  adatok védelme érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a személyes adatokkal kapcsolatos jogszabályok    és belső szabályzatok    érvényesülését, az adatvédelmi jogszabályok és gyakorlat változását, elősegíti az érintetti jogok gyakorlását, kivizsgálja a személyes adatokat érintő panaszokat, és kezdeményezi a panasz orvoslásához szükséges intézkedések  megtételét, valamint    kapcsolatot    tart    a    Nemzeti    Adatvédelmi    és Információszabadság Hatósággal.

 Elérhetőségek:

Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 15. fszt. 1.   (előzetes bejelentkezés alapján, munkanapokon 8-15 óra között)

E-mail: anna.papp@opussimplex.com

2. Adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelésének fontossága

 Az Adatkezelő számára kiemelten fontos, hogy szolgáltatásait a modern kor igényeinek és követelményeinek megfelelően nyújtsa ügyfelei részére.

A jelen Tájékoztató részletesen tartalmazza az ügyvédi megbízás, valamint az ezekkel összefüggő szolgáltatások nyújtása során történő adatkezeléssel összefüggő információkat.

Az Ügyvédi Iroda szolgáltatásainak igénybevétele, és az ezzel összefüggő személyes adatok megadása bárki számára önkéntes.

3. Fogalmak

 A jelen Tájékoztatóban számos nagybetűs fogalmat használunk az egyszerűbb áttekinthetőség  érdekében.  Az „Érintett”,  a “Személyes Adatok”,  az “Adatkezelő”, az „Adatvédelmi Incidens”, a „Felügyeleti Hatóság”, a „Harmadik Ország”, a „Hatásvizsgálat”, az “Adatfeldolgozó” fogalmak az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt jelentéssel bírnak.

Ezenkívül a következő szavak és kifejezések jelentése az alábbi táblázatban olvasható:

Általános Adatvédelmi Rendelet a    személyes    adatok    kezelése    vonatkozásában    a    természetes személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történő védelméről   és   az   ilyen   adatok   szabad   áramlásáról,   valamint   a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete;
Infotv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
Közreműködő az Opus Simplex Kft. (székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 15. fsz. 1., cégjegyzékszám: 01-09-945035, adószám: 22926177-2-42), vagy más adótanácsadó, pénzügyi-, számviteli-, üzleti tanácsadó;
Pmt. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény;
Ügyfél az Adatkezelővel megbízási szerződés alapján kapcsolatban álló természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, ideértve a fenti személyek kapcsolattartóit is;
Üttv. az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény;
Weboldal Adatkezelő által üzemeltetett www.opuslegal.hu weboldal.

4. Adatkezelésre vonatkozó közös szabályok

 •  Személyes Adatai természetes személyeknek vannak. Bármilyen, egy adott természetes személyre – az adatvédelmi jogszabályok szóhasználata szerint “érintettre” – vonatkozó információ Személyes Adatnak minősülhet, amennyiben az alapján a természetes személy azonosítható. Személyes Adat például a név, a telefonszám, az email-cím, a képmás, a videó- és hangfelvétel.
 • Az Ügyvédi Iroda főként gazdasági jogi, munkajogi és adatvédelmi jogi tanácsadással foglalkozik, az alábbiakban bemutatott egyes adatkezelések erre tekintettel kerülnek bemutatásra. Az adatkezelések minden esetben azért történnek, hogy az Ügyvédi Iroda eleget tegyen az Ügyféllel kötött megbízási szerződés rendelkezéseinek, az Ügyvédi Irodára vonatkozó jogszabályoknak, az Ügyfél utasításainak, továbbá segítse az Ügyfelét a vonatkozó jogszabályi előírások – ideértve a hatósági, bírósági vagy más kötelező normatív aktus kibocsátására jogosult személy, szervezet, köztestület döntését – teljesítésében.
 • Az Adatkezelő az Ügyfélre vonatkozó olyan Személyes Adatokat kezel, amelyek az ügy ellátásához szükségesek lehetnek. Az Ügyfélre vonatkozó Személyes Adatok elsősorban közvetlenül az Ügyféltől származnak. Amennyiben az Ügyfélre vonatkozó Személyes Adatok közhiteles nyilvántartásokban is megtalálhatóak, úgy az Adatkezelő ezen Személyes Adatokat közhiteles nyilvántartásból is gyűjtheti, valamint ellenőrizheti.
 • Az Adatkezelő az Ügyfélre vagy más Érintettre vonatkozó Személyes Adatot kizárólag az ügy ellátásához szükséges mértékben kezel, illetve, ha ahhoz az Ügyfél vagy más Érintett kifejezetten hozzájárul vagy azt nyilvánosságra
 • Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait Harmadik Országba nem továbbítja.
 • A megbízások teljesítése során – az Ügyvédi Iroda döntésétől függően – a Közreműködő szakértőként vesz részt. A Közreműködő kizárólag az Ügyvédi Iroda utasításai alapján jár el, a Személyes Adatok tekintetében adatfeldolgozónak minősül. Az Ügyvédi Iroda és a Közreműködő megállapodása alapján a Közreműködő vállalja, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonság garantálása érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a Személyes Adatok legalább olyan szintű biztonságát eredményezik, mint az Ügyvédi Iroda adatkezelése esetén.
 • Az Adatkezelő – tekintettel az Általános Adatvédelmi Rendelet bevezető rendelkezései (preambulum) között rögzített (91) bekezdés záró fordulatára – adatkezelési folyamataira vonatkozóan nem végez hatásvizsgálatot.
 • Az Ügyvédi Iroda adatkezelése során nem történik automatizált döntéshozatal és profilalkotás.

5. Adatkezelő általi egyes adatkezelések

 Az Ügyvédi iroda tevékenységének ellátása során az alábbi adatkezelési folyamatokat azonosította, melyek részletezésére az alábbiakban kerül sor:

 • Ügyfél-azonosítással, valamint Ügyfél-nyilvántartással összefüggő adatkezelés;
 • Ügynyilvántartással összefüggő adatkezelés;
 • Szerződéskötéssel összefüggő adatkezelés;
 • Kapcsolattartói adatokra vonatkozó adatkezelés;
 • Megbízás teljesítése során az Adatkezelő tudomására jutott Személyes Adatokkal kapcsolatos adatkezelés;
 • Hírlevéllel (direkt marketing) összefüggő adatkezelés, valamint
 • A Weboldal használatával összefüggő adatkezelés.

5.1.Ügyfél-azonosítással, valamint Ügyfél-nyilvántartással összefüggő adatkezelés

 Az Ügyvédi Iroda az Üttv. rendelkezéseinek megfelelően a megbízási szerződés megkötését megelőzően köteles elvégezni az Ügyfél azonosítását.

Amennyiben a megbízás olyan eljárásra irányul, amelyben a jogi képviselet kötelező, az Ügyvédi Iroda köteles Ügyfeleiről Ügyfél-nyilvántartást vezetni.

Az Ügyfél-azonosítással, valamint Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés részleteit az alábbiakban olvashatja:

Kezelt adatok köre Az Ügyvédi Iroda az alábbi Személyes Adatokat kezeli:

Természetes személy esetén

 • családi és utónevét,
 • születési családi és utónevét,
 • állampolgárságát (hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT- állampolgár jogállás),
 • születési helyét, idejét,
 • anyja születési nevét,
 • lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
 • azonosító okmányának típusát és számát;
 • JÜB azonosítás eredménye;
 • azonosított személy meghatalmazottként  jár-e el;
 • megbízás jellegével összefüggő információk.

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén

 • képviseletére jogosultak nevét és beosztását és szükség esetén meghatalmazotti minőségét;
 • ha ilyennel rendelkezik – kézbesítési megbízottjának családi és utónevét és lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét;
 • eljáró személy JÜB azonosításának eredménye;
 • megbízás jellegével összefüggő információk.
Adatkezelés célja Az adatkezelés célja az, hogy az Ügyvédi Iroda eleget tudjon tenni jogszabályban foglalt kötelezettségeinek és így elősegítse a jogügyletek biztonságát.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerek, adatfeldolgozók A kezelt Személyes Adatok továbbítására nem kerül sor.

Az Ügyvédi Iroda az informatikai rendszereinek működtetése, karbantartása, valamint fejlesztése érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó bizonyos Személyes Adatokhoz hozzáfér, de azokon semmilyen műveletet nem hajt végre. Bármely erre irányuló, kifejezett érintetti kérés esetén az adott adatkezelés vonatkozásában az Ügyvédi Iroda tájékoztatást ad az adatfeldolgozókról és az általuk végzett műveletekről.

Adatkezelés időtartama Az Ügyfél-nyilvántartásban szereplő Személyes Adatokat az Ügyvédi Iroda az alábbi időtartamig őrzi meg, és azt követően az iratkezelési szabályai szerint selejtezi:

 • a megbízás megszűnésétől, illetve a megbízás teljesítésétől számított nyolc évig;
 • a nyolcéves adatmegőrzési időtartamtól eltérő időtartamú adatmegőrzési kötelezettséget írhat elő az Adatkezelő a felügyeletet ellátó szerv, a pénzügyi információs egység, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság; ebben az esetben megkeresésérükre az abbanmeghatározott ideig, legfeljebb megbízás megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 10 évig.

5.2. Ügynyilvántartással összefüggő adatkezelés

 Az Ügyvédi Iroda az általa ellátott ügyekről az Üttv. rendelkezéseinek megfelelően nyilvántartást köteles vezetni.

A nyilvántartás vezetése során az Ügyvédi Iroda szükségszerűen kezel Személyes Adatokat az Ügyfelei vonatkozásában.

Az Ügynyilvántartással kapcsolatos adatkezelés részleteit az alábbi táblázatban olvashatja:

Kezelt adatok köre Az Ügyvédi Iroda által vezetett Ügynyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az Ügyvédi Iroda által képzett ügyazonosító;
 • az Ügyfél neve;
 • az ügy tárgya;
 • a megbízási szerződés létrejöttének időpontja és
 • az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszáma, illetve más eljárások iktatószáma.
Adatkezelés célja Az adatkezelés célja az, hogy az Ügyvédi Iroda eleget tudjon tenni jogszabályban foglalt kötelezettségeinek és így biztosítsa az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrizhetőségét, valamint az Ügyfelek megfelelő védelmét.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez  szükséges (Általános  Adatvédelmi Rendelet  6. cikk (1) bekezdés c) pont).
Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerek, adatfeldolgozók A kezelt Személyes Adatok továbbítására nem kerül sor.

Az Ügyvédi Iroda az informatikai rendszereinek működtetése, karbantartása, valamint fejlesztése érdekében adatfeldolgozót vesz    igénybe.    Az    adatfeldolgozó    bizonyos    Személyes Adatokhoz hozzáfér, de azokon semmilyen műveletet nem hajt végre. Bármely erre irányuló, kifejezett érintetti kérés esetén az adott adatkezelés vonatkozásában az Ügyvédi Iroda tájékoztatást ad az adatfeldolgozókról és az általuk végzett műveletekről.

Adatkezelés időtartama Az Ügynyilvántartásban szereplő Személyes Adatokat az Ügyvédi Iroda az alábbi időtartamig őrzi meg, és azt követően az iratkezelési szabályai szerint selejtezi:

 • a megbízás megszűnésétől számított 5 (öt) évig;
 • okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig;
 • ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított 10 évig.

5.3. Szerződéskötéssel összefüggő adatkezelés

 Az Ügyvédi Iroda Ügyfeleivel kötött megbízási szerződések kapcsán is kezel Személyes Adatokat.

Személyes Adatok kezelésére egyrészt akkor kerülhet sor, amikor az Ügyfél magánszemély vagy egyéni vállalkozó, amely szükségképpen együtt jár Személyes Adatok kezelésével. Ez esetben a szerződést érintő, ahhoz kapcsolódó vagy annak kapcsán az Ügyfelet érintően tudomásunkra jutó adatok az Ügyfél Személyes Adatainak minősülnek.

Ezen adatkezelésre vonatkozó szabályokat az alábbi táblázat rögzíti:

Kezelt adatok köre Az Ügyvédi Iroda az alábbi Személyes Adatokat kezeli a szerződéskötéssel összefüggésben:

 • név;
 • cím;
 • adószám;
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • nyilvántartási szám, valamint
 • a szerződés teljesítésével összefüggő további személyes adatok.
Adatkezelés célja Az adatkezelés célja az, hogy az Ügyvédi Iroda teljesítse, valamint igazolja a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, valamint a szerződés teljesítésével összefüggésben, a kommunikáció elősegítése érdekében megfelelően tudja felvenni és tartani a kapcsolatot az Ügyféllel.
Adatkezelés jogalapja Az Ügyvédi Iroda az alábbi jogalapok alapján kezeli a Személyes Adatokat:

 • A Személyes Adatok kezelése a szerződés létrejöttéhez és a szerződés megkötését megelőzően történő lépések megtételéhez szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
 • A Személyes adatok kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (Rendelet (1) bekezdés c) pont). lépések megtételéhez szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
 • A Személyes adatok kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (Rendelet (1) bekezdés c) pont).
Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerek, adatfeldolgozók A kezelt Személyes Adatok továbbítására nem kerül sor.

Az Ügyvédi Iroda az informatikai rendszereinek működtetése, karbantartása, valamint fejlesztése érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó bizonyos Személyes Adatokhoz hozzáfér, de azokon semmilyen műveletet nem hajt végre. Bármely erre irányuló, kifejezett érintetti kérés esetén az adott adatkezelés vonatkozásában az Ügyvédi Iroda tájékoztatást ad az adatfeldolgozókról és az általuk végzett műveletekről.

Adatkezelés időtartama A Személyes Adatokat alapvetően az általános 5 (öt) éves elévülési idő (Ptk. 6:22. §) alatt kezeli az Adatkezelő, és annak leteltét követően külön kérés nélkül is törli.

Ezen  kívül,  számla  kiállítási  vagy  megőrzési  kötelezettség esetén   a   számlázási   adatokat   (számlázási   név   és   cím, adószám)  a  számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény  (Sztv.) alapján  kezeli  az  Adatkezelő  és  az  Sztv.  169.  §-a  alapján  a szerződéshez kapcsolódóan kiállított bizonylatokat az abban foglalt adatokkal együtt 8 évig köteles megőrizni.

5.4. Kapcsolattartói adatokra vonatkozó adatkezelés

 Amennyiben az Ügyvédi Iroda Ügyfele gazdálkodó vagy társadalmi szervezet, Személyes Adatok kezelésére alapvetően az Ügyfél által megjelölt kapcsolattartó személy adatait (név, pozíció, email cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, az Ügyvédi Iroda tudomására hozott az érintettre vonatkozó tény, körülmény) érintően kerül sor.

Ezen adatkezelésre vonatkozó szabályokat az alábbi táblázat rögzíti:

Kezelt adatok köre Az Ügyvédi Iroda az alábbi Személyes Adatokat kezeli az Ügyfelek kapcsolattartóira vonatkozóan:

 • kapcsolattartó neve;
 • kapcsolattartó pozíciója;
 • kapcsolattartó e-mail címe, valamint
 • kapcsolattartó telefonszáma.
Adatkezelés célja Az adatkezelés célja, hogy az Ügyvédi Iroda megfelelően biztosítsa az Ügyvédi Iroda és az Ügyfél közötti kapcsolatfelvételt és kapcsolatfenntartást.
Adatkezelés jogalapja A    Személyes    Adatok    kezelése    az    Adatkezelő    jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges       (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerek, adatfeldolgozók A kezelt Személyes Adatok továbbítására nem kerül sor.

Az Ügyvédi Iroda az informatikai rendszereinek működtetése, karbantartása, valamint fejlesztése érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó bizonyos Személyes Adatokhoz hozzáfér, de azokon semmilyen műveletet nem hajt végre. Bármely erre irányuló, kifejezett érintetti kérés esetén az adott adatkezelés vonatkozásában az Ügyvédi Iroda tájékoztatást ad az adatfeldolgozókról és az általuk végzett műveletekről.

Adatkezelés időtartama Az egyes, Személyes Adatokat tartalmazó dokumentumok megőrzési ideje a polgári jogi általános elévülési időig (5 év) tart.

5.5. Megbízás teljesítése során az adatkezelő tudomására jutott Személyes Adatok

 A megbízás teljesítése során az Ügyfél az Ügyvédi Iroda tudomására hozhat harmadik személyt érintő Személyes Adatot is. Ebben az esetben a Személyes Adatok forrása az Ügyvédi Iroda Ügyfele. Az Ügyvédi Iroda az ilyen adatok vonatkozásában minden általában elvárható lépést megtesz az adatok védelme érdekében, azonban az adatok valódiságának  biztosítása,  valamint  a  részére  történő  továbbítás  jogszerűségének ellenőrzésére nincs lehetősége. Ezen adatok vonatkozásában az Ügyvédi Iroda azért kezeli   a   Személyes   Adatokat,   mert   azok   Ügyfele   érdekeinek   érvényesítéséhez szükségesek  (Általános  Adatvédelmi  Rendelet  6.  cikk  (1)  bekezdés  f)  pont).  A Személyes  Adatok  megőrzési  idejét  az  Ügyvédi  Iroda  az  ügyvédi  tevékenység gyakorlásával   összefüggő   iratok   megőrzéséről   szóló   a   16/2018.   (XI.   26.)   MÜK szabályzat rendelkezéseinek megfelelően biztosítja . Az Ügyvédi Iroda a harmadik személyek  Személyes  Adatai  felhasználásából  eredő  kárért  vagy  hátrányért  való minden   felelősséget   a  lehető  legteljesebb  mértékben   kizár.   A  felelősség  ilyen kizárását az Érintett kifejezetten tudomásul veszi.

5.6. Hírlevéllel (direkt marketing) összefüggő adatkezelés

 Az Ügyvédi Iroda bizonyos időközönként hírleveket, valamint szakmai és egyéb tájékoztatásokat, üzeneteket, összefoglalókat küld Ügyfelei részére.

A hírlevéllel összefüggő adatkezelés részleteit az alábbiakban olvashatja:

Kezelt adatok köre Az Ügyvédi Iroda az Ügyfelei kapcsolattartóinak alábbi Személyes Adatait kezeli:

 • e-mail cím
 • keresztnév
 • vezetéknév.
Adatkezelés célja Az Adatkezelő a meghatározott Személyes Adatokat az Ügyfeleivel    való     kapcsolatfelvétel,     illetve     közvetlen üzletszerzés célú megkeresés céljából kezeli.
Adatkezelés jogalapja A Személyes Adatok kezelése az Adatkezelő és az Ügyfél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerek, adatfeldolgozók A kezelt Személyes Adatok továbbítására nem kerül sor.

Az Ügyvédi Iroda az informatikai rendszereinek működtetése, karbantartása, valamint fejlesztése érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó bizonyos Személyes Adatokhoz hozzáfér, de azokon semmilyen műveletet nem hajt végre. Bármely erre irányuló, kifejezett érintetti kérés esetén az adott adatkezelés vonatkozásában az Ügyvédi Iroda tájékoztatást ad az adatfeldolgozókról és az általuk végzett műveletekről.

Adatkezelés időtartama Az Adatkezelő a marketing célból kezelt Személyes Adatokat az Ügyvédi iroda és Ügyfele közötti kapcsolat megszűnéséig, vagy addig az időpontig kezeli, amíg az Érintett kéri Személyes Adatainak törlését vagy tiltakozik azok kezelése ellen.

5.7. A Weboldal használatával összefüggő adatkezelés

 Az Ügyvédi Iroda a Weboldala használatának elősegítése érdekében cookie-kat (magyarul „süti”) használ. A süti olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A süti hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia.

A mindenkor aktuális cookie-kat a Weboldal használata során ismerheti meg és állíthatja be ezzel kapcsolatos preferenciáit. történő látogatással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges sütiket elhelyezze.

6. Az Érintett jogai

 Az  Adatkezelő  kiemelten  fontosnak  tartja,  hogy  a  természetes  személyek  Személyes Adatainak kezelése során mindvégig megfelelően biztosítsa az Érintettek adatkezeléshez fűződő jogait. Ennek keretében az alábbi jogokat tartja szem előtt. A Személyes Adatok kezelése   kapcsán   felmerülő   bármely   érintetti   kérés   esetén   az   Adatkezelő   a   kérés beérkezésétől  számított  legrövidebb  időn  belül,  de  nem  később,  mint  1  hónapon  belül biztosítja  az  érintetti  jog  gyakorlását,  vagy,  ha  a  joggyakorlás  biztosításához  további információra  van  szüksége,  haladéktalanul  felveszi  a  kapcsolatot  az  Érintettel  a  kérés ügyintézése    céljából    e-mailen    vagy    telefonon    (lehetőség    szerint    ugyanazt    a kommunikációs módot használva, amit az Érintett is alkalmazott).

6.1.  Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő jelen Szabályzatban megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes Adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett Személyes Adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes Adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a Személyes Adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen Személyes Adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

6.2. Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog

 Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.

6.3. Korlátozáshoz való jog

 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést – kivéve, ha azt jogszabály másképp nem rendeli -, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a Személyes Adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes Adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival

6.4. Hozzájárulás visszavonása, tiltakozáshoz való jog

 Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az Érintett erre irányuló kifejezett kérésén és hozzáárulásán alapul, az Érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni.

Ebben az esetben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó Személyes Adatokat haladéktalanul köteles törölni.

Amennyiben az Ügyvédi Iroda adatkezelése a saját vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme miatt vagy üzletszerzési célból történik, az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon adatai kezelése ellen.

6.5. Törléshez való jog

 Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a törlését kezdeményezni, ha:

 • úgy ítéli meg, hogy a Személyes Adatok kezelése az eredeti céljából már nem szükséges;
 • a Személyes Adatai további kezeléséhez nem járul hozzá – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul;
 • úgy ítéli meg, hogy Személyes Adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 • a Személyes Adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik – ha az adatkezelés jogalapja az Ügyvédi Iroda vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme.

6.6. Jogorvoslat

 Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, jogosult az Adatkezelőnél annak megszüntetése érdekében panasszal élni. Ennek eredménytelensége esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulni.

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasz az alábbi elérhetőségeken nyújtható be: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410; e- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu)
 • Bírósági jogérvényesítés esetén a per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Adatkezelő az érintett személyes adatait a jogerős ítélet közlésétől számított 3 napon belül törli.

6.7. Érintetti jogok gyakorlása

 Az Érintett az Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a fent említett jogait. A jelen pont szerinti megkereséseket az Adatkezelőnek küldheti, illetve ott teheti meg.